NATURLIGT
Tillsammans/Naturistnytt – svensk-norskt samarbete

SNF:s medlemstidskrift ges ut i samarbete med det norska naturistförbundet NNF. Den kommer ut med 4 nummer per år. Halva innehållet kommer från Norge. Vilket betyder att sidorna bokstavligen byter riktning mitt i häftet – den norska delen är så att säga upp och ner. För att läsa Naturistnytt vänder man Tillsammans bakfram.

Tillsammans/Naturistnytt trycks i Sverige och har en svensk ansvarig utgivare. Men det är två redaktioner som svarar för innehåll och layout.

I Norge finns en redaktion om fyra personer. I Sverige är det ensam redaktör som ska göra jobbet. Tillsammans/Naturistnytt är en tvåspråkig historia och i senaste numret, Nr 4 2018, har även en danskspråkig artikel tagits in – på SNF:s planhalva. Det är Rapport fra INF-FNI Verdenskongress i Portugal. Ett citat om INF:s medlemsutveckling:
Det er i 2018 cirka 145.000 medlemmer i INF, antallet af medlemmer falder hvert år fordi det generelt er svært at få de unge mennesker till att organiserer sig som naturister.

Ett citat om USA:
Desværre meldte sig ut af INF for cirka 10 år siden men der arbejdes stærkt på att få USA med igen. USA består av 2/3 [d v s 2 à 3, vår anm] store forbund och måske kan INF lave et samarbejde met et af forbundene hvis der ikke er en fælles enighet om genoptagelse i INF.

Vår kommentar:
Det amerikanska förbund som tidigare var med i INF var American Association for Nude Recreation, AANR. Man lämnade världsorganisationen för att INF var för Europa-inriktat och ”inte gjorde nått för internationell naturism”. Men, att som den danska artikeln föreslår som alternativ, att en samfälld enighet av 2 à 3 förbund skulle söka anslutning till INF är ju inte tänkbart. Vad gäller Danmark – och Schweiz – har vi ju (tyvärr) fått bevittna hur INF nekat stora och mycket aktiva naturistförbund att vara med i det internationella samarbetet, eftersom endast ett förbund i varje land får ansluta sig. Dansk Naturist Union blockerar effektivt Danske Naturisters INF-deltagande. Att då ansluta två à tre USA-förbund vore helt otänkbart.

Men låt oss återvända till de båda redaktionerna som ger ut Tillsammans och Naturistnytt. I Norge söker man nu en ”redaktør til Naturistnytt”, alltså en person till den fyrhövdade redaktionen. Och samtidigt läser vi i Tillsammans att man även där söker en ny redaktör:
Den nuvarande redaktören ämnar avgå senast under våren. Arbetet är ideellt, ersättning i form av traktamente enligt Skatteverkets satser utgår enbart för möten, beordrade av förbundsstyrelsen.

Ord och inga visor, således. Och till råga på allt berättar den avgående redaktören inom parantes hur det sig tillgår i Sveriges Naturistförbund:
(Beslutet om traktamente fattades på riksmötet 2017, fast redaktören har än så länge inte fått ta del av ersättningen.)

Någon som är intresserad? Det är bara att kontakta SNF:s styrelse! Den enväldige redaktören för Tillsammans utses av förbundsstyrelsen och är inte föremål för något val på årsmötet.

Not. Tillsammans startade 1974 och är nu inne på sin 45:e årgång.
Under de första åren var tidskriften en enkel stencil i A4-format. Vår bild visar Nr 3 1976.

Ett intressant reportage från INF:s världskongress 2018

Vid mötet på textilhotellet i Almada vid Lissabon gavs möjlighet för icke-delegater att närvara, på egen bekostnad förstås. Ett ungt par från Belgien, Nick och Lins, tog fasta på erbjudandet och gjorde ett besök. På sin blogg redovisar de sina intryck och vi citerar här en del rader.

Nick och Lins har senaste året seglat upp som världskändisar i naturistvärlden. Deras FB-blogg heter Naked Wanderings och de berättar där om sina ”nakna” resor runt om i världen där de besöker olika naturistplatser. Här några utdrag ur deras berättelse från INF-kongressen.

”Inte helt vad man skulle vänta sig”
Vi har varit naturister ett 10-tal år och vi trodde att vi visste en del om livsstilen. Även om det finns olikheter … är det en del som alltid återkommer. Nakenheten, förstås, men också det öppna bemötandet, där folk visar respekt för varandra, lyssnar på vad andra säger och argumenterar på ett positivt sätt, utan att försöka göra ner någon. Ganska snart … märkte vi att det inte var så på det här mötet.

Första dagen, när konferensen startade, var det bara en enda person som var naken, det var Gregers från Thailand (Gregers Møller, han kommer från Danmark men är ordförande för Thailands naturistförbund. Vår anmärkning.) Det ledde till att även en del andra tog av sig: Hector (Mexico) dropped his clothes and so did we, Claudia (Mexico), Koen (Belgium), Nick (UK), Letitia (Ireland), Laurent (France), Maja (Slovenia), Tokhwa (Malaysia).

Mot slutet var 25 % som deltog naturistklädda. Några tog av sig endast för gruppfotot, en del uteblev från fotograferingen.


Nick och Lins ville publicera gruppfotot på bloggen men INF förklarade att det inte var i enlighet med GDPR-kraven, så det fick bli en till oigenkännlighet målad variant av bilden.

Var det verkligen så illa? (Was it all that bad?)
Naturism uppmuntrar ”öppet och fördomsfritt” (openminded) tänkande och det blev uppenbart under kongressens gång. Vi kan uttrycka det så att … naturister, som fortsätter att bära kläder på en plats där social nakenhet är tillåten, tycks bli ganska inskränkta (narrow minded). Redan från första början kände vi en negativ atmosfär och den fortsatte under hela konferensen. Greg (Australia) tried twice to point out to the other participants what the philosophy of naturism was all about and that we should strive for collaboration instead of shooting the proposals of the others down. Apparently he wasn’t convincing enough.

Vi tror att den viktigaste anledningen till den negativa atmosfären (om vi bortser från de tidigare motsättningarna) är uppdelningen i två läger som vi vill kalla ”de konservativa” och ”de framåtskridande” (progressive). De förstnämnda strävar efter att gå tillbaka till naturismens rötter där livsstilen praktiserades i klubbar med frivilliga medarbetare och med väl dokumenterat medlemskap. De progressiva, å andra sidan, vill ha moderna anläggningar och bättre möjligheter för naturism överlag. De menar att naturismen kan uttryckas på många olika sätt och söker efter lösningar för att attrahera en bredare publik. – Gissa vilken sida vi stödjer!

Det ligger nära till hands att tycka att dessa två inriktningar, som inte kunde ligga längre från varandra, inte är någon bra grund att bygga vidare på. … Ärligt sagt, det lilla förtroende som vi fortfarande hade till INF, som det ser ut idag, är nu helt borta (completely gone).

Det positiva, i allt detta, är att vi fick ökat förtroende för de enskilda nationella förbunden. Radikala (revolutionary) idéer, som kunde få naturismen att utvecklas, kom upp på bordet. Även om de omedelbart blev kritiserade av den andra sidan, är dessa radikala förslag tydliga tecken på att förbunden fortfarande vill komma framåt.


Nick och Lins synpunkter på Internationella Naturistfederationen av idag är ett av många belägg för att saker och ting i denna organisation inte fungerar särskilt bra. Men här på vår Naturisten-redaktion har vi uppfattningen att Nick och Lins överskattar den ”konservativa sidan” i INF. Det är nog inte så värst många förbund som – i verkligheten – har den uppfattningen. Det är fråga om ”bunkergänget” krig Sieglinde Ivo som desperat kämpar för att få behålla sina höga poster i INF och de materiella fördelar som detta ”styrelsearbete” (utan resultat) på global nivå medför. – Sieglinde Ivo har flyttat INF:s centrala kontor hem till sig i Linz, Österrike. När hon röstades bort 2016 var det i första hand farhågor att förlora dessa faciliteter som hon uttryckte.

Källa: www.nakedwanderings.com/blog
INF:s medlemsländer 2018

Röstlängden för INF:s världskongress i Portugal omfattar 35 länder. Under mötet gäller en fördelning på mandat baserat på de nationella förbundens storlek. Listan upptar 196 mandat. Förbunden behöver dock inte skicka delegater till varje mandat. SNF har 7 mandat, och om SNF sänder en delegat disponerar denne 7 röster.

Dock är det förstås så att alla länder inte deltar. Då kan frånvarande röster, enligt skriftlig fullmakt, ges till något närvarande land. Dock får inget land ha fler röster än 20, inklusive sina egna. Nedan finns en tabell över mandatfördelningen totalt vid kongressen 2018.

De största förbunden i INF är Nederländerna med 32 mandat, Tyskland med 24, Frankrike med 20, Storbritannien med 13 och Belgien med 12. De är också de största förbunden sett i ett världsperspektiv. ”Gamla” naturistförbund utanför Europa finns i Australien, Nya Zeeland och Canada. På senare tid har förbund i Sydafrika, Syd- och Mellanamerika samt Sydöstasien tillkommit.

INF-länderna i Europa och deras mandat vid INF:s 36:e kongress finns inlagda på kartskissen.


Not. För Nya Zeeland redovisas 0 röster, detta med hänvisning till INF:s stadgar där det sägs att avgifterna till INF skall vara inbetalade i föreskriven tid för att ett förbund ska ha rösträtt.

Den politiska naturismen

Naturismens idé är den sunda och naturliga nakenheten. Lite tillämpad humanism i praktiken, kunde man säga. Egentligen något för ALLA, helt oberoende av politisk åskådning.

I våra naturistföreningar idag brukar det finnas i stadgarna ”att föreningen är religiöst och politiskt neutral”. Under naturismens långa historia, från 1800-talet och framåt, har det dock funnits en del undantag.

I de allra första yttringarna inom organiserad naturism fanns två idéer. Den ena tanken handlade om kultur och frihet. Det var konstnärer och esteter som vid sekelskiftet 1900 drog ut i naturen och badade i porlande bergsbäckar eller i avsides belägna sjöar. Man dyrkade den vackra, harmoniska och trivsamma nakenheten. Den andra tanken var en social reform. Man ville skapa ett bättre liv för fattiga människor, som bodde i storstädernas smutsiga bakgator och arbetade långa skift i fabrikerna. En social hälsorörelse! Ut till sol, frisk luft och härdande idrott i det fria!

På 1920-talet växte den organiserade naturismen fram, i Tyskland, Schweiz och Frankrike. En sund livsreform, en god hälsa till själ och kropp, var ”huvudspåret” i Tyskland. I Frankrike uppträdde ”Naturisterna” som ägnade sig åt härdande friluftsliv i naturen.

I Tyskland fanns två naturistförbund. Ett kallade sig Reichsverband für Freikörperkultur, inriktningen var nakenbad, avskilda naturistplatser, lägerliv i naturen. Adolf Koch, en tysk pedagog och socialist, grundade 1920 i Berlin en ny naturiströrelse med socialistisk inriktning. Han startade skolverksamhet med naken gymnastik, han ordnade simhallsbad och stora föreställningar med tusentals åskådare. Och social gemenskap; avgiften till föreningen innehöll en arbetslöshetsförsäkring. Under de första åren på 1930-talet tillkom en nazistisk naturiströrelse. Vid samma sjö utanför Berlin låg tre naturistplatser, en företrädde ”Riksförbundet”, en Adolf Kochs socialistiska rörelse och en var en nazistisk förening.

I januari 1933 grep nazisterna makten och Tyskland blev en totalitär diktatur där humanistiska värden trampades under stövlarna. Nakenheten – även inom naturismen – blev i princip förbjuden. All föreningsverksamhet fick ändrade arbetsvillkor. Eventuella judar bland medlemmarna skulle rensas ut. En del naturistföreningar valde att inordna sig inom ramen för nazisternas organisationer, där fanns ett förbund för ”kropps-tukt”. Andra, främst Alolf Kochs verksamhet, gick under jorden.

I Sverige grundades den första naturistföreningen 19232 av professor Johan Almkvist som var medlem i franska Sparta-förbundet och i tyska ”Reichsverband”. Tryckeriägaren i Valdemarsvik, Olle Schmeling, som 1932 startade Dagbräckning, tidskrift för livsbejakande, frigjord och fördomsfri åskådning, hade en del politiska tankar som han redovisade i sina spalter: Han försvarade Sovjetryssland och menade att tiden krävde mer socialism. Schmelings vapendragare 1936, när Nordiskt Naturistförbund bildades (namnet ändrades sedan till Solsport), var Ajo Allinger, som flytt Tyskland på grund av sina socialistiska idéer. Trots dessa företrädare blev det ingen politisering i de svenska naturistföreningarna – vare sig då eller nu.

När naturiströrelsen återskapades i Tyskland efter kriget valdes en helt opolitisk väg. De nya eller nygamla organisationerna deklarerade sig alla som opolitiska. När Internationella Naturistfederationen 1974 fastställde en definition av naturismen betonades särskilt den humanistiska grunden, självkänslan, respekten för andra människor – och för natur och naturvård. Allt var frid och fröjd med denna tydliga humanistiska inriktning ända fram till den brutalisering av den politiska debatten som drabbat oss under det senaste decenniet. Även en del medlemmar i naturistföreningarna menade att nu skulle göras skillnad på människor, särskilda lagar skulle reglera vilka, som man sade, etniska grupper som fick bo i Sverige och så vidare. Sådan uppdelning i övermänniskor och undermänniskor är helt i strid med de humanistiska ideal som måste finnas i varje ideell förening. Nu tvingats vi konstatera att det förekommer att rasister, och personer som driver hatsajter på nätet, väljs till förtroendeposter inom naturistföreningarna. I Nazityskland fördrevs judar och romer och politiska oliktänkande, i USA lär det ha funnits ”fina” vita naturistklubbar där varken svarta eller judar hade tillträde. Men i våra ideella, och som det heter ”allmänna” föreningar, är det helt otänkbart med sådant tänkande. Ingen särbehandling på grund av religion, etnicitet , sexuell läggning med mera. Vi ska därför inte ha förtroendevalda, i våra föreningar, som pläderar för detta. Det handlar om ren anständighet. Våra föreningar är ideella, grundsynen är de humanistiska idealen där ALLA människor respekteras.
Rolf Lundström har avlidit

Den välkände och välfrejdade naturisten Rolf Lundström gick bort 10 augusti 2018. Han blev 84 år.

Rolf föddes in i naturiströrelsen, den 15 maj 1934. Hans föräldrar var medlemmar i Ingarö-föreningen som då hette Hälsa genom Nakenkultur (namnbyte till Svenska Friluftsföreningen 1941). I den föreningen var Rolf sedan medlem under hela sin livstid. Hans far Vilgot Lundström var aktiv idrottsman, gymnastik och idrott blev för Rolf ett stort intresse under hela livet. Han var aktiv idrottare, tränare och idrottslärare. Som journalist arbetade han en tid på Idrottsbladet.

1975 bildades en ny naturistförening i Stockholm. Föreningen hade gymnastik i en inomhuslokal. Rolf gick med i föreningen som från och med 1985 kallade sig Eos, efter namnet på morgonrodnadens gudinna i grekisk tradition. Från 2015 var han ordinarie medlem i NF Nakenkultur.

Rolf var mycket intresserad av naturismens historia och han medarbetade i SNF:s tidskrift Tillsammans med många historiska artiklar.

- forts.

Med början 1991 donerade han stora summor till SNF som sammanfördes under namnet Edla och Vilgot Lundströms Minnesfonder. Nu är fondpengarna redovisade i Historiska Fonden, Områdesfonden och Ungdomsfonden. Historiska Fonden skall användas till att säkerställa historiskt material, texter och fotografier, om naturismen. Därutöver inbjuder fonden ”veteran-naturister” och representanter för ”mindre föreningar” till SNF:s riksmöte. Områdesfonden ger föreningar lån vid inköp av nya områden, campingplatser m m. Ungdomsfonden ska ge ungdomar ekonomiskt stöd vid resor till naturistevenemang inom Sverige.

Rolf ville att ”alla naturister” skulle bidra med naturistminnen och upplevelser som naturist. Gratifikationer för inlämnade texter tilldelas ur Historiska fonden.

Rolf Lundström ivrade för en sund livsstil inom naturismen, han arbetade för att inriktningen ”Föreningen tar avstånd från missbruk av stimulantia” skulle ingå i stadgarna för alla naturistföreningar inom SNF. Och han värnade om återväxten. För några år sedan motionerade han om att ordna ett barn- och ungdomsläger inom SNF.

En ärlig, generös och under hela livet engagerad kämpe för naturismen och de sunda naturistidealen, det var Rolf Lundström. Det är så vi minns honom.
 
Omni/Momondo

Nyhetssidan Omni publicerade 30 maj en lista på Sveriges 10 bästa nakenbad. Som källa angavs resesöksidan Momondo.

Sverige bjuder på en hel del härliga nudiststränder som naturister vallfärdar till, allt från Pite Havsbad i norr till Ribergsborg i Malmö i söder, men att bada naken lockar allt fler och därför har hotell- och resesöksajten Momondo listat tio av Sveriges bästa nakenstränder för dig som föredrar att lufta alla kroppsdelar i sommar!

Cafe.se

 1. Lövnäsbadet, sjön Yngern, Nykvarn

  Söder om Nykvarn i Södermanland, ligger denna badplats där nakenbadarna håller till i södra delen. Foto: Bert Runervald

 2. Pite Havsbad, Piteå
  Populära Pite Havsbad har ett officiellt nakenbad, en lång sandstrand som kallas ”Naturisten” och är placerat allra längst bort på stranden. Det är väldigt långgrunt här, vilket kan vara bra att veta om du är en aning blyg trots att du tagit av dig i bara mässingen.

 3. Ribersborg, Malmö
 4. Heden, på Östra Stranden, Halmstad
 5. Breviksbadet, Åkersberga
 6. Rullsand, havsbad, Gävle
  Vår kommentar: Rullsand ligger öster om Dalälvens mynning, i Skutskärs kommun. Rullsand har fyra långa havsstränder där en av dem är öppen för de som önskar bada nakna. Stränderna ingår i Billuddens naturreservat där nakenbadet ligger längst norrut och består av klappersten.

  Rullsand var en gång ett av Sveriges finaste nakenbad, den stranden skymtar i bakgrunden. Nu står skylten där den fina stranden slutar, återstår för nakenbadarna sten och grovt grus.

 7. Lulviksbadet, Luleå
 8. Amundön, söder om Göteborg
 9. Almö, Ronneby/Karlskrona
  Nakenbadet är ett så kallat ”spontant nakenbad” utan något underhåll.

 10. Goda Hopp och Skarpe Nord, Varberg
  Vid havet mitt i Varberg mellan Fästningen och Ankaret finns det separata nakenbad för män och kvinnor. Goda Hopp är namnet på männens badplats och ”Skarpe Nord är kvinnornas.

  Vår kommentar: Nr 1-7 är alla skyltade nakenbad. Amundön i Göteborg, här finns olika bud om det finns någon skylt eller inte, men det är ett väl etablerat bad där nakenbadarna haft hemvist sedan urminnes tider. Naturbadet på Almö väster om Karlskrona har även det gammal hävd, men stranden är inte så märkvärdig. Frågetecken om Almö ska vara med i listan över de finaste nakenbaden. Och herr- och dambaden i Varberg är ju inga gemensamma nakenbad, i listan borde endast gemensamma nakenbad tas med. I Varberg finns fina badklippor för nakenbadare längst ut på Getterön men där ute är det ”naturbad”, det finns ingen service.
Och saknade är de långa och verkligt vackra stränderna i Skåne och Halland: Sandhammaren, Hagestad/Backåkra, Viken Villshärad/Lynga bad, Långaveka, – exempelvis ...

Travelbook.de/FKK Reiseführer Europa

Tyska Travelbook.de räknar upp de vackraste FKK-stränderna i Sverige. Källa är FKK Reiseführer Europa

Här är listan – med våra kommentarer:

Smackgrundet
– Timrå kommuns badstrand i Indalsälvens deltaland. Träffställe för Mittnaturist.

FKK-Strand Ågesta
– Ågestabadet vid sjön Magelungen söder om Farsta. Det enda skyltade nakenbadet i Kungliga Huvudstaden Stockholms stad är huvudman (även om badet ligger i Huddinge kommun) och Naturistföreningen Eos har tagit en del av ansvaret för driften.

Aspbobaden
– Nordost om Österbybruk i Norduppland finns flera badställen i sjön Stordammen.

Aspbo 2 är naturistbad men en mycket liten och undanskymd strand

Breviksbadet
– Sydväst om Åkersberga vid Trälhavet ligger Breviksbadet, ett kommunalt bad där en udde är skyltat nakenbad.

Lövnäsbadet
– Söder om Nykvarn i Södermanland, vid Södra Yngern, hittar vi denna badplats som även den är delad nakenbad respektive textil.

Backåkra
– Den långa och inbjudande sandstranden i Ystads kommun på Skånes sydöstra kust går under flera olika namn ”Hagestads naturreservat” skriver vi i vår handbok Naturistlandet. Och öster därom ”Sandhammaren”.

Hökafältet
– Laholms kommun och Mellbystrand. Här finns lång sandstrand och i norra delen naturreservatet Hökafältet.

Lulviksbadet
– Vid Lulälven sydöst Luleå, en bit bortom Kallaxflygplatsen. Badet är delat naturist/textil. NF Nord sköter om hela badplatsen på uppdrag av kommunen, även textildelen.

Yngsjöbadet

”Strand des Naturistföreningen Kalmarsund”
– Värsnäs norr om Kalmar. Det är ett kommunalt nakenbad, NF Kalmarsund vårdar och värnar

Lyckesand-Strand
– Vid Bödabukten på norra Öland, Borgholms kommun.

Västra Kovik
– Stranden ligger vid Bråviken i Nyköpings kommun. Här har det varit skyltat nakenbad under många decennier. Men nu är det en privat markägare som i strid med allemansrätten ”förbjudit” nakenbad. Västra Kovik platsar inte längre på en lista med nakenbad i Sverige.

Ågesta Naturistbad
– Det är alltså samma bad som omtalas ovan, Ågestabadet. Det finns bara ett nakenbad i Ågesta.

Skutberget
– Väster om Karlstad vid Vänern. Det skyltade nakenbadet har gamla anor. Tyvärr är skyltarna numera borta. Det lär förekomma att någon enstaka nakenbadare vistas där, enligt andra uppgifter har nakisfolket flytt platsen helt och hållet.

Trumöbadet
– På norra sidan av sjön Multen vid Mullhyttan i västra Närke. Badplatsen arrenderas av Bergslagens Naturistförening.

Trumöbadet är en liten badstrand i västra Närke som arrenderas av NBS

Sandviken Fribad and Camping
– Öster om Persberg i Filipstads kommun. Fin sandstrand vid sjön Yngen. Värmlands naturistförening har sin camping i anslutning till stranden men badet är öppet för alla, inte bara de som bor på campingen.

Ja, det var ett litet urval, säger den tyska resetidskriften.

Västra Kovik och Skutberget, de baden borde tas bort från listan. Och urvalet verkar vara lite slumpens skördar. De fina nakenbaden i Halmstad och Falkenberg saknas till exempel, istället har man med ett litet ”skogsbad” som Aspbo 2.

Naturistlandet
I vår handbok Naturistlandet har vi listat 50 skyltade eller eljest väl etablerade nakenbad, dessutom många naturbad, det vill säga ”spontana badmöjligheter” utan service i form av toaletter, badbrygga etc.

Naturistlandet
 
Nakenbad och nakenbadare i allmän debatt

Nakenheten är ful och oestetisk
– Det här är ett så taffligt argument att det inte förtjänar att bemötas. Naturister påstås vara åldersstigna, frånstötande och fula. Ett sådant yttrande säger allt om vår motståndare dock ingenting om naturism och nakenbad.

Endast vackra kändisar får vara näck ...

Nakenheten används som "hävstång" när argumenten tryter
– Folk är emot förändringar av olika orsaker, men använder nakenheten som argument även när de verkliga skälen är andra. Exempel: Närboende som inte vill ha trafik på vägen ner till badet.

Vi minns Djursnäs utanför Nynäshamn, här fanns fram till 2005 en naturistcamping. Den var helt avskild från världen, dock låg på andra sidan viken en sommarstuga. Ägaren här klagade på etableringen (tidigare var det öde ängsmark) och nakenheten anfördes som skäl. Man måste ställa sig frågan, om han fått en textilcamping som granne, hade han då varit så värst mycket lyckligare?

Det är viktigt att analysera vad det är för "opinion" som talar. Ofta är det, som i fallet Djursnäs, en motvilja mot alla förändringar. Fenomenet är välkänt, ska det byggas en väg, en cykelbana eller något annat, säger folk "inte här" där jag bor. En omvandling av en del av en befintlig badstrand till nakenbad är ett mycket litet ingrepp. Stranden förblir lika tillgänglig för alla, skyltarna anger endast att nakenbad är tillåtet, i övrigt är det precis som på alla offentliga platser beträffande hyfs, ordning, uppträdande.

Nakenbad ska ha undanskymt läge
– Vi naturister frågar oss förstås varför... Dock kan vi lägga fakta på bordet. Av det 50-tal skyltade eller eljest väl etablerade nakenbad som vi har i Sverige i dag, ligger de facto huvuddelen i direkt anslutning till mycket frekventerade textilbad. Ett exempel, är Rullsand i Älvkarleby kommun där nakenbadet upptar en liten del av den långa stranden.

Nakenbadare är inte ett dugg konstiga eller samhällsfarliga, vi behöver inte hållas avskilda från övriga människor. Vi är helt vanliga samhällsmedborgare som trivs med att vara utan kläder, det är den enda skillnaden.

Personer som praktiserar nakenvarandets harmoni på ett etablerat nakenbad är varken frånstötande eller hotande. Vi kan kräva samma respekt som tillkommer alla människor i ett humanistiskt samhälle.
Nakenbad drar till sig obskyra personer
– Viktigt att med emfas hävda att det är ingen skillnad på vad som är tillåtet/tolererat/accepterat på ett nakenbad. Svensk lagstiftning gäller även här.

Nakenbad är olaglig, nakenbad är onaturligt
– Argumenten att nakenbad skulle vara "onaturligt" och "förbjudet", att barn med flera skulle skadas av att se nakna människor etc. faller på sin egen orimlighet. I Sverige finns 50-talet skyltade eller eljest väletablerade kommunala nakenbad, skulle dessa svenska kommuner bedriva verksamhet som är olaglig eller socialt olämplig?

Naturister är exhibitionister, blottare, sexgalningar
– Ett ökande problem är att folk i många fall har en falsk föreställning om naturismen och nakenbadandet. I media och på flertalet internetsidor framställs naturister som libertiner i sexuellt avseende och nakenhet i offentliga sammanhang stämplas som sexuell utlevelse. Dessa vanföreställningar kan endast mötas med upplysning och saklig information. Det handlar om fördomar och förtal som frodas i vår upplysta tid och som genom nätet får oförtjänt stor exponering. Ett markant inslag är att naturistorganisationerna i regel är medialt icke existerande. Beträffande SNF så är det som presenteras (se Skandinavisk Naturistportal) kontraproduktivt svammel, endast SNF-anslutna är naturister, alla andra naturister är på sin höjd skumma nakenbadare. Denna enda tillåtna "SNF-naturistsekt" utmärker sig genom att internt odla diverse fördomar, typ ”man tar på sig när man äter” och ”man får bara vara naken i naturen – inte inomhus”. Till råga på allt tar "sekten" avstånd från alla vanliga nakenbadare och detta befrämjar knappast tillkomsten av nya nakenbad.

Internet – fakta och fejk
– Nya media är hyperkverulanternas lekstuga. I dagstidningarnas webbupplagor finns möjligheten att skriva anonyma kommentarer. Det verkar vara så att hälsan tiger still – de som är positiva eller neutrala beträffande ett nakenbad skriver inga kommentarer, av olika skäl. Gnällspikarna ser här ett gyllene tillfälle. Det är ju så att övriga fördomar i vårt samhälle, till exempel mot homosexuella, invandrare, muslimer, bekämpas och beivras, däremot tycks dessa yrkeskverulanter ha uppfattningen att naturister är ett lovligt byte, de är gamla och skröpliga, frånstötande och fula. Dessutom tycks de helt sakna "försvarare" i media.

Den här bristande balansen vad avser tidningarnas webbkommentarer har uppmärksammats av de som följer utvecklingen i mediavärlden. Alla odemokratiska och icke rumsrena åsiktsriktningar använder denna möjlighet flitigt och deras påståenden förblir alltför ofta oemotsagda, trollen får härja fritt.

Nakenheten är oetisk – modern "nakenskräck"
– Tidigare har vi mötts av nyordet Nakenchock, nu lanserar Expressen Nakenskräck. Hemska ord för något som är det naturligaste här i världen! Den moderna nakenskräcken som piskas fram i media, du måste ha ett perfekt utseende, nakenheten är ett pikanteri som kändisar får ägna sig åt men absolut inte vi vanliga människor.

Det som pågår är en medial vågdal där kvällstidningsjournalismen desperat letar efter något spännande att skriva om istället för att behandla tidens något viktigare frågor som "främlingschock" och "kroppsskräck".

Idag upplever vi en multiexplosiv bild! Internet har befordrat den stora sexlavinen, huvuddelen av trafiken uppges vara pornografiska bilder och budskap. Vi ser en massiv sexualisering av det offentliga rummet, annonspelare, estrader, tidningar och television förmedlar sexiga bilder och sexualiserade budskap. Allt detta accepteras och applåderas.

Men, när vi ser en fridsam nakenbadare på en klippa vid havet, där det sexuella budskapet är noll och intet, då menar media att vi ska gripas av nakenskräck och kräva bannlysning och myndighetsingripande. Det är fråga om medialt hyckleri av första ordningen! – Medias uppgift i ett civiliserat samhälle borde vara att slå vakt om en humanistisk människosyn, inte att underblåsa fördomar. Hyfset sitter inte i kläderna!
Naturenligt och klädfritt

I vinterlandet
I början av 1930-talet bildades de första naturistföreningarna i Svea Rike. Utflykter och vandringar i naturen. Ordna fredade friluftsplatser där man kunde leva naturistliv. Och under den något kallare årstiden ville man hyra gymnastiksalar, bastur och inomhusbad för att kunna praktisera naturismens sunda idé.

Många goda projekt. Många lyckades men ibland blev det inställt eller till och med avställt, så att säga.

Första inomhusnakenbadet med blandade badgäster i Skånes land avsåg Föreningen Nakenhetskultur att arrangera 1 mars 1933. Men det bokades av, då ingen av de kvinnliga medlemmarna tänkte komma … Sedan blev det inget inomhusbadande i södra Sverige förrän 1972 då Svanrevet ordnade inomhusbad i Rörsjöbadet i Malmö.

Gymnastik i förhyrd lokal, i hemmiljö eller på bassängkanten var en aktivitet som så att säga hörde till nakenkulturens kärnverksamhet redan från allra första början.

Och bastu, bastu, bastu. Träffas och trivas i värmen medan snön föll därute.

Skidutflykter på fjället ordnade danska Nordisk Solsport i Norge på 1960-talet. I Sveriges fjäll har vi aldrig sett något sådant, i varje fall inte som organiserad naturism. I Stockholm badade Stockholms Naturvänner på 1940-talet i Sturebadet. 1949 flyttade föreningen till Liljeholmsbadet, en flytande bassäng vid Hornstull som hade öppnat portarna 1930. Men det flytande badhuset sjönk 23 juli 1950 och det ledde till att naturvännerna blev utan bad under två år. ”Badbåten” reparerades och kom att göra tjänst som badbalja i många år. Det fanns två dagar vikta för damer respektive herrar, då kunde man förstås näcka, så var seden dåförtiden. Men, nya tider, nya seder. En bit in på det nya seklet menade badledningen att trots att det var separata bad, för herrar respektive damer, så skulle badkläder bäras i bassängen. Det blev förstås protester. Textilt mörker över nejden!

Men 2017 blev det totalstopp. Liljeholmsbadet ansågs ha tjänat ut. Badbåten bommades, staden tänker nu sälja av det skraltiga skrovet. Stockholms Naturvänner lämnade dock skutan redan på 1960-talet och flyttade inomhusbaden till Aspuddsbadet. Under 1970-talet hade NSNV även badtider i Spångabadet och i Gubbängsbadet. På 2000-talet var det bara Gubbängsbadet som Naturvännerna hade kvar – och där hade även NF Eos badtider. NSNV avvecklade sina inomhusbad och istället bildades en ny naturistförening, Bara Vara, för att så att säga ta vara på den badtid som Naturvännerna lämnat.

Aspuddsbadet, numera rivet

Numera har även Bara Vara kastat in handduken. Eos har flyttat till Svedmyrabadet där man erbjuder gemensamt nakenbad varje söndag kl 18-20 under vinterhalvåret. Eos bad är öppna för alla naturistiskt sinnade. Prislistan har tre steg: Eos-medlemmar, medlemmar i andra SNF-föreningar och ”övriga”.

Gubbängsbadet, inget nakenbad längre
Liljeholmsbadet sjönk 1950

Valdemarsvik 1928: Mot baddräktskulturen

År 1928 trycker Olle Schmeling på sitt eget tryckeri i Valdemarsvik i södra Östergötland en egenhändigt framtagen 24-sidig broschyr, Mot baddräktskulturen. Denna skrift, är vad vi vet det första tryckalster i Sverige som förespråkar “naketkultur“. Skriften är illustrerad med sju fotografier, de flesta av tyskt ursprung och avbildande badande barn. Ett foto visar en nakenbadande kvinna.

Broschyren förordar en återgång till gamla badseder, då nakenbad i Sverige var allmänt, även om män och kvinnor ofta badade en smula åtskilda från varandra:

I Tyskland finnas förbund med medlemmar i 100 000-tal, vilka agitera för och praktisera icke endast nakna bad, utan även naken gymnastik (gymnos = naken) och, där så är lämpligt, arbete, lek och idrott i naket tillstånd. Omsvängningen i uppfattningen visar sig dock starkast däri, att propagandan från denna “Nacktkulturbewegung“ numera tolereras av myndigheterna, vilket ingalunda varit fallet förr, då tvärtom tryck- och yttrandefrihet på detta område förut ej existerat.

...
Målsmännen för Tysklands “Nacktkulturbewegung“ påstå sig hava statistiska (!?) bevis för, att sedligheten hos deras anhängare står högre än hos andra (könen skiljas ej, då de anse det verka uppfostrande, att män och kvinnor vänjas se varandras nakenhet). Vilket väl kan vara sant utan att man därför behöver tillskriva detta deras nakenhet vid bad, gymnastik m. m., utan fastmer ambitionen att visa, att nakenhet och stränga seder kan förenas.


Olle Schmeling uppmanar oss därför, att av moraliska, estetiska, hygieniska och ekonomiska skäl avstå från baddräkt. Slutkapitlets rubrik är Låt nakenheten komma till sin rätt i badet!

Fastän ohygienisk och oekonomisk äro baddräktens olägenheter dock ej så stora, att den i jämförelse med en del andra dåligheter framstår som en verklig riksolycka. Mera förargelseväckande än något annat hos baddräkten är det andliga kvalm och den tankelättja, som visar sig däri, att folket kunnat acceptera något sådant, då i badet nakenheten självklart synes vara det enda riktiga.
I Sverige finns vid denna tid – för 90 år sedan – ingen organiserad naturism. I den mån folk hört talas om ”nakenkultur” så handlade det om Tyskland, Schweiz och Frankrike. Redan före sekelskiftet 1900 fanns föreningar i Tyskland och under det första decenniet på 1900-talet möter vi organiserade grupper som nakenbadar och ägnar sig åt härdande friluftsliv.

I Tyskland öppnades på nordsjöön Sylt den första bad­stranden för gemensamt nakenbad 1920. Benämningen Freikörperkultur, FKK, används från mitten av 1920-talet. Antalet medlemmar i föreningarna räknas vid decen­niets slut i hundratusental. Även i Frankrike och i Storbritannien utvecklas naturismen. Det första föreningsområdet i England öppnas 1921 och fler föreningar bildas under de följande åren. Ett franskt naturistförbund organiseras 1926 och tre år senare finns mer än tre tusen naturister i Frankrike. Men i Sverige finns ingenting vad avser organiserad ”nakenkultur”. Olle Schmelings skrift Mot baddräktskulturen är det första livstecknet.

Det dröjer ytterligare tre år, till sommaren 1931, innan boktryckaren i köpingen vid Östgötakusten gör ytterligare en framstöt. I Stockholms Dagblad skriver han i en insändare den 11 juli 1931 ”Bort med baddräkterna – Nakna friluftsbad i stället för modegalenskap”. Det blir en intensiv insändardebatt. Olle Schmeling uppmanar den 4 augusti intresserade att skriva till honom under adress Valdemarsvik. Och han sätter in en annons i Stockholms Dagblad om broschyren Mot baddräktskulturen. Han har fortfarande kvar en del av upplagan som han tryckte 1928.

Därmed är bollen i rullning. I Stockholm träffades 10 herrar och 2 damer på Ehrnfelts gymnastikinstitut den 2 september 1931. ”Sällskapet för fri kroppskultur” bildades 8 oktober. Ordförande var professor Johan Almkvist.

Resten är svensk naturisthistoria!
Men boktryckaren i Valdemarsvik, Olle Schmeling, är den som har äran av att vara först på plan. För nittio år sedan gav han ut skriften Mot baddräktskulturen och därmed började den organiserade naturismen i Sverige.
The End of Young Naturists America, Inc.

Dear YNA members, supporters and followers,

Det är med tungt hjärta som vi tillkännager vårt beslut att avsluta Young Naturists America i slutet av detta år.

Vi startade vår organisation för omkring sju år sedan med tre mål i sikte:
 • att åstadkomma en social förändring,
 • att återskapa naturismens värdegrund inom dagens naturiströrelse och
 • att introducera fler unga vuxna till naturismen.

Och vi lyckades med detta genom att rikta in oss mot gräsrötterna, publicera hundratals artiklar, skapa sociala grupper på nätet, möten och evenemang, mediabevakning, framträdanden i radio och TV, bland annat.

Våra arrangemang sammanförde hundratals människor från hela USA (och några från andra sidan haven likaså) som sökte en gemenskap med likasinnade baserad på acceptans. Till varje enskilt evenemang kom folk som aldrig tidigare prövat social naturism, många fick en livsavgörande upplevelse. Dessa evenemang och möten resulterade också i skapande av nya bekantskaper och till och med några äktenskap. Vi själva mötte så många trevliga personer under tiden som vi ledde denna organisation.

Vi förde upp viktiga sociala ämnen på bordet och lyfte fram många problem i dagens naturiströrelse. Vi övertygade klubbar och naturistanläggningar om att bli mer öppna i flera avseenden. Vi fick till stånd prisrabatter för unga vuxna, ett stopp för diskrimineringen av ”transgender people” och fick många att ta bort hopplöst föråldrade förbud mot ”nipple / genital jewelry”, för att nu bara nämna en del saker.

Vi samarbetade med andra mainstream aktörer och artister i uppmärksammade mediaprojekt som lyfte fram kroppsacceptans och visade att den nakna människan ingalunda är skamlig eller omoralisk.

Vi skapade en ny webbsida – Ask A Nudist – för människor som ville ha svar på alla tänkbara frågor om naturism.

Även om andra har försökt att brännmärka oss som en profitinriktad organisation (kul åsikt, eller hur?) har YNA alltid varit ett ”kärleksbarn” som aldrig fick täckning för sina utlägg. Vi satsade stora mängder tid, energi och våra egna medel för att vidmakthålla denna organisation, vår drivkraft var inte pengar utan en stark önskan att påverka världen i positiv anda.

Trots förvånande brist på stöd från etablerade naturistgrupper och naturistorganisationer, liksom patetiska attacker från andra grupperingar ”unga naturister” kunde vi överleva i sju år.

Tråkigt nog kan vi inte längre investera så mycket av oss själva i YNA vilket innebär att tiden är kommen för oss att avsluta det hela. YNA-webbsidans innehåll skall flyttas till en ny webbsida, där Felicity planerar att fullfölja publiceringen av artiklar och blogginlägg. Vi lärde oss mycket under arbetet med YNA och hoppas kunna fortsätta med att dela med oss av kunskaper och erfarenheter för att hjälpa andra. Vi vet inget om vad framtiden har i beredskap för naturiströrelsen, men hoppas att vi gjort en positiv insats och hjälpte till att förändra den till det bättre.

STORT TACK till alla som stödde oss, som blev YNA-medlemmar, donerade medel, arbetade frivilligt eller bidrog på annat sätt. Stort tack också till klubbar och anläggningar som så förtjänstfullt tog hand om våra arrangemang under alla år, som annonserade på vår webb eller samarbetade med vårt nätverk för att stödja oss.

We love you all
Felicity and Jordan


Naturistens kommentar:
Naturismen i USA och i världen i övrigt har att tacka Felicity och Jordan för en strålande insats för att göra naturismen – och därmed världen i stort och smått – lite bättre. Skickligt och hängivet arbete för naturismens sak, präglat av kunskaper, insikter och inlevelse. Goda föredömen för alla entusiaster inom naturismen.

Vi Kommer att tänka på en strof i svensk diktning:

Vad rätt du tänkt, vad du i kärlek vill,
vad skönt du drömt, kan ej av tiden härjas,
det är en skörd, som undan honom bärgas,
ty den hör evighetens rike till.


(Ett kort utdrag, Viktor Rydberg vid jubelfest-promotionen i Uppsala den 6 september 1877)
Naturistkartan Sverige

Värends Naturistförening har bildats i Växjö, därmed finns 25 föreningar som har naturistverksamt i Sverige; campingar, och/eller inomhusbad. Dessutom en ”speciell intressegrupp inom SNF” vid den privatägda campingen i Kyrkhult, Blekinge.

Under en lång följd av år har en lokal grupp i Vänersborg ordnat inomhusbad. Gruppens verksamhet redovisas nedan under ”Inomhusbad” men för närvarande har vi inga informationer om fortsatt badverksamhet.

Naturistcampingar och badstränder
Tio föreningar har naturistcampingar på egen eller arrenderad mark. En privatägd camping, Paradiset, finns i Blekinge. Totalt 11 naturistcampingar i Sverige.

En förening, Bergslagens Solsport, arrenderar förutom Gustavsbergs naturistcamping i Nora ett friluftsbad i Lekebergs kommun i Närke.

Uppland
Svenska Friluftsföreningen - Återvall på Ingarö (öppnade 1932) - strand vid Återvallsträsket
Skeppsmyra Norrtälje NF - Skeppsmyra (2006) - strand vid Lidöfjärden (Östersjön)

Östergötland
Vikbolandet - Vikbolandet (1969) - 2 bassänger

Blekinge
In Corpore Sano - Aplanabben (1970) - strand vid Kalmarsund (Östersjön)
Privata ägare - Paradiset (1965) - strand vid Slagesnässjön
Snapphanen - Snapphanen/Störsavången (1976) - strand vid Möllesjön

Skåne
Svanrevet - Solhejdan (1957) - nära kommunalt nakenbad på Revet i Skanör (Öresund)

Bohuslän
Göteborgs Friluftsförening - Bohus Björkö (1938) - strand vid Björköfjärden (Kattegatt)

Västergötland
Västergötlands NF - Stora Ekenäset (1957) - Frisjön

Värmland
Värmlands NF - Sandviken (1973) - strand vid Yngen

Västmanland
Bergslagens Solsport - Gustavsberg i Nora (1983) - strand vid Norasjön

Närke
Bergslagens Solsport - Trumöbadet (friluftsbad) - insjön Multen

Dessutom ordnar föreningen Umenaturist ett tillfälligt naturistläger under ca 10 dagar sommartid, vid Lyckebo vid Tavelsjön i Västerbotten.

Inomhusbad

Hösten 2017 ordnas bassängbad eller bastu i 14 kommuner runt om i Sverige. Tidigare har bad även förekommit i Vänersborg men redaktionen har för närvarande ingen information om verksamheten fortfarande pågår.

I Stockholm och Burlöv ordnas bad varje vecka under vinterhalvåret, på övriga orter varierar badfrekvensen.

Information på nätet:

Svenska Friluftsföreningen

Kalmarsund

Bara Badarna

Göteborgs Friluftsförening

Badstugan (*)

Gävleborg (*)

Mittnaturist (*)

(*) Information finns i NakisPosten – medlemsinformation för Nakenkultur, Badstugan, Gävleborg och Mittnaturist.

Naturistensite

Information om SNF-anslutna föreningar, se SNF-Portalen
Badregler – behövs det?

Särskilda regler för nakenbadare, är det någon bra idé? Vi brukar ju säga att vi är precis vanliga människor och vi ska förstås uppträda på stranden precis som andra. Enda skillnaden är ju att vi badar sprillans medan textilbadarna stoltserar i mer eller mindre minimala badkostymer. Ömsesidig respekt, respekt för andra, ömsesidig hänsyn, det gäller ju alltid i all mänsklig samvaro.

Alltså skulle inga särskilda regler för nakenbadare behövas!

Men ändå, sådana dyker upp, ibland.

Danske Naturister gav i början av sommaren ut ”7 Baderåd för nøgenbadere”,

Reglerna uppmärksammades i dansk press och fick där ett gott mottagande.

Inom DN blev det lite kritik, främst var det regel nr 3, ”Gå lite längre från parkeringsplatsen”, som en del naturister tyckte var olämplig. En man skrev att naturisterna i Danmark arbetat framgångsrikt och fått rätten att nakenbada på alla stränder. Men nu skulle man återgå till att gå avsides …

Mette Duekilde, ordförande i DN, svarade att hon helt höll med om att en nakenbadare hade rätt att vara överallt på stranden, men att folk i allmänhet inte hade den uppfattningen. Avsikten med skrivningen var att hålla fram för tveksamma nybörjare, som kunde bli avskräckta av ansamlingen av textilare på stranden: Här törs jag då inte nakenbada … Hon ville påpeka för dem, att de kunde gå lite längre bort, där det inte var så många som badade.

Mannen svarade då att ”gå lite längre bort”, det gjorde swingertyperna också och han ville inte vara med dem. Då var det mycket bättre att blanda sig med övrigt badfolk på stranden.

Hermed de 7 baderåd for nøgenbadere

 1. Det er din ret at bade nøgen, men gør det med omtanke.
  På stranden skal der være plads til alle. Følg baderådene.

 2. Respekter andre badegæster og vis hensyn, uanset om de andre vælger at bade nøgne eller påklædte.
  Hold en fornuftlig afstand til andre strandgæster. Glo ikke på nøgenbadere, men som nøgenbader skal du heller ikke indtage stranden. Bad i vandet og nyd solen, der hvor du har valgt at ligge.

 3. Gå lidt længere fra P-pladsen.
  Langt de fleste strandgæster ligger lige hvor adgangvejen når stranden. Hvis du vil nøgenbade, er det en god idé at gå et par hundrede meter længere hen ad stranden. Der kan du sikkert få mere luft omkring dig.

 4. Opfør dig naturligt, når du klæder dig af og bader.
  Hvis du klæder dig af og går ud i vandet, som den mest naturlige ting i verden, er chancen stor for at ingen badegæster vil tage anstød af din opførsel. Gør du selv et stort nummer ud af at være nøgen, lægger du op til at andre skal bemærke det og forholde sig til det.

 5. Du kan godt være den første, der bader nøgen på en strand.
  Selv om der ikke er andre nøgenbadere i sigte, betyder det ikke at du skal afholde dig fra at bade nøgen. De andre har sandsynligvis ikke noget imod det – og måske bliver du den, der får andre til at smide badetøjet.

 6. Oplev, hvor nemt det er at bade nøgen.
  En dukkert, som ikke er en del af en hel strandtur, kan altid lade sig gøre nøgen. Måske en morgendukkert på vej til arbejde eller et dyp på en lun sommeraften med vennerne. Du kan bade spontant, der er intet vådt badetøj at bære med sig og håndklædet kan også undværes, når vind og sol står for tørringen.

 7. Lad børnene løbe nøgne i vandkanten.
  Klæd dine børn på i solcreme, men ikke andet. Børn der løber ind og ud af vandet i timevis, har ikke godt af at løbe rundt i vådt og klistret badetøj. Giv dem friheden til at løbe nøgne og uhindrede, når de leger på stranden.

  Även Sveriges Naturistförbund har på sin webb publicerat ”Etikettsregler – en guide till en bra naturistupplevelse”. Men det är fråga om en avskrift och översättning av de regler som Norsk Naturistforbund har givit ut.

  Nästan alla av de norska reglerna är allmänna, de gäller för alla på badstranden, inte speciellt för nakenbadare: Visa hänsyn! Respektera andras privatliv! Fråga innan du fotograferar! Inga sexuella aktiviteter! Ta hand om ditt skräp!

  Så dessa norska regler, som även fått burskap i SNF, behövs de verkligen?

  Den första regeln lyder:
  Du är på naturiststrand eller naturistplats: Du bör vara naken, det är väl därför du är där? Om inte du är naken kan det uppfattas som om du bara kom för att kika.

  Är detta verkligen korrekt uttryckt? Det är ju inte säkert att den textilklädde är en tittare, det kan finnas många andra skäl. Även den som är avklädd kan förvisso ägna sig åt otrevligt tittande på nakenstranden.

  Den andra regeln
  Regeln är allmän information om nakenheten på ”naturiststränder och nakenbad” (vad det nu är för skillnad?). – ”Matställen och affärer”, det handlar väl om naturistcentra och campingar?

  Etikettsregler
  NATURISTENS ETIKETT – guide till en bra naturistupplevelse.

  Du är på naturiststrand eller naturistplats
  Du bör vara naken, det är väl därför du är där? Om inte du är naken kan det uppfattas som om du bara kom för att kika.

  Var kan jag vara naken?
  Du kan alltid vara naken på naturiststränder och nakenbad, men du kan också vara naken på andra platser där du inte generar andra. På etablerade naturiststränder kan du i stort sett vara naken överallt innanför området. Men kutymen kan vara lite olika från plats till plats. På några platser, till exempel i Frankrike, är nakenhet accepterat inom hela området, överallt och på alla dygnets tider. På sådana platser är det helt i sin ordning att vara naken också på matställen och i affärer. På andra platser kan det finnas restriktioner för nakenhet, framförallt inomhus. Du får lära dig – och respektera – ”klädkoden” för varje enskilt ställe.

  Visa hänsyn, respektera andras privatliv
  Visa alltid hänsyn till andra personer, speciellt barn. Respektera andra människors integritet. Det är oartigt att glo. Många kommer till stranden för att få en lugn stund och de vill inte bli störda. Det är går bra att finna nya vänner, men det är oartigt att uppta en annan persons tid innan du önskas välkommen och inviteras till samtal eller samvaro.

  Kom förberedd
  Ta alltid med dig din egen handduk, liggunderlag, solkräm, mat och dylikt och förvänta dig inte att andra delar detta med dig.

  Sitt alltid på en handduk
  Ha alltid med dig en handduk att sitta på när du är naken och använd den när du ska sitta på bänkar, stolar eller andra sittplatser.

  Fråga alltid innan du fotograferar
  På offentliga nakenbad ska du alltid fråga innan du tar bilder. Det är inte alla som önskar att hamna i andras privata fotoalbum. Fråga också om du får dela dina bilder med dina vänner, exempelvis i dina fotoalbum på nätet. Föräldrarna ska givetvis bli tillfrågade innan du tar bilder av barn, oavsett om de är påklädda eller inte. Smygfotografering med mobilkameror är förbjudet och blir polisanmält.

  Ingen sexuell aktivitet
  Sex är en privatsak och ska utövas på andra platser än offentligt på naturiststränder och naturistplatser. Sexuella aktiviteter som samlag, intimberöring, onanering och sexrelaterat exhibitionism – det vill säga att ”leka” med sitt könsorgan i andras åsyn – är fullständigt oacceptabel i det offentliga rummet. Detta förbud gäller så klart också på naturiststränder och naturistplatser på samma sätt som på alla andra offentliga platser.

  Ta hand om ditt eget skräp
  Ta alltid med dig en skräppåse och ta gärna mer med dig från stranden än du tog med dig dit. Lämna inga cigarettfimpar kvar!

  Gör det lugnt
  Använd hörlurar när du lyssnar på musik. Gå en bit bort från andra när du ska prata i mobiltelefon.

  Prata om naturistens etikett
  Om du möter någon som inte förstår naturistens etikett, berätta om det för den.

  (Källa: NaturistNytt 2/2016)

Dragspel och nakenbad

Den finländska filmen Tytön huivi/Flickans scarf, från 1951, handlar om Affu (spelad av Sakari Halonen) som letar efter sin tillkommande. En scarf, som han mamma givit den ”rätta flickan”, spelar en stor roll i filmen.

I den här underbara badscenen får vi höra Affu framföra balladen ”Flickor och pojkar från samma by”. Filmen fick rätt bra recensioner. "I själva verket har Flickans scarf blivit en mycket bättre film än vad som kunde förväntas", skrev en tidning.

YouTubeMinnesord Bertil Sefbom 1921-2017
Bertil Sefbom, aktiv naturist

När Bertil Sefbom föddes i Gävle 10 juli 1921 fanns ingen organiserad naturism i Svea Rike, den första naturistföreningen bildades 1932: – Naturismen gick i linje med mitt intresse för friluftsliv, frisksport och hälsa. Bada naken var inget märkvärdigt. Jag hade vuxit upp med det i Gävle. Vi brukade ro ut till en holme och bada nakna.

Bertil lämnade hemstaden när han var 17 år och gick till sjöss. Han utbildade sig till sjöingenjör. Aktiv inom naturismen blev han i början av 1940-talet som fotograf i naturisttidskriften Solvännen som gavs ut i Malmö.

Aktiva naturister i Danmark
Kontakterna med naturiströrelsen i Danmark odlade Bertil flitigt genom åren. Han besökte Solsportön Hyldeholm där idrott och sunt leverne stod i centrum. Han deltog i de skidläger som danska Solsport ordnade i Norge.

Under 1960-talet var han med i naturistarbetet i Danmark. Det dåvarande danska förbundet jobbade aktivt med nakenbad. Man bussade ut ett gäng naturister till någon lämplig badstrand. När folk väl fått se, att det gick alldeles utmärkt att bada näck, åkte man vidare till nästa strand.

Bertil tyckte att det är hög tid, att vi i Sverige gör som danskarna gjorde, på 1960-talet. Vi naturister måste träda fram som goda exempel. Om vi nakenbadar på stränderna, så kommer textilarna bli varse att nakenbadande är sunt och naturligt.

Friskvård och aktiv naturism
Bertil bodde under flera decennier i Motala och hade anställning på Motala Verkstad. Han var säkerhetschef på på det stora företaget. Bertil startade föreningen Östergyllen 1970. Han var då sekreterare i SNF. När förbundet kontaktade ALLA Sveriges kommuner om öppnande av skyltade nakenbad var det han som höll i pennan. Han fick också ordna invigningar av de nya nakenbaden, på Öland och i Filipstad.

Idrotten var för honom en viktig del av naturismen. Han introducerade volleybollen inom svensk naturism. Det viktiga i naturismen var frisksporten och den sunda livsföringen. Att vara naken var för honom en helt naturlig konsekvens, inte ett självändamål. 1987 återvände Bertil till Gävleborgs län. Han bodde utanför Vallsta i Hälsingland, vid Ljusnan, någon mil nedströms Järvsö.

Naturist under nästan 100 år
Bertil har varit med om hela utvecklingen inom SNF under de 60 år som gått sedan 1957. Det naturistförbund som hade som MÅL att ordna skyltade nakenbad och skapa möjligheter för naturistliv.

För några år sedan frågade vi Bertil vad han ansåg om dagens svenska naturism och vad som kunde bli bättre:
– Framför allt är det mer aktiv naturism som behövs. Nu verkar alla vara inriktade på stillasittande. Naturismen tycks bestå av att "dricka kaffe utan byxor". Den enda fysiska aktivitet som förekommer är att "borsta skorpsmulorna från bröstet". – Denna ironiska sentens om dagens flegmatiska naturister, är formulerad av Bertil och har fått stor spridning.

Bertil Sefbom efterlyste mer fysiska aktiviteter inom "rörelsen". Förr spelades volleyboll och praktiserades gymnastik. Idag är det på sin höjd någon enstaka förening som utövar god och stilenlig naturism, och nya friska aktiviteter som stavgång, meditation och yoga.

Devisen "sund själ i sund kropp" hördes förr i naturistleden, numera hörs inte mycket i den vägen.

– Aktiviteter på naturistplatserna och utflykter i naturen måste vi ha, om vi ska kunna få med yngre personer. Om inte kommer rörelsen snart att vara helt och hållet avsomnad.

Humanister och andra ”naturister”

Naturismens föreningsrörelse i Sverige firar 85 år 2017. Naturismen var en idealistisk hälsorörelse som ville förbättra människornas livskvalité, ”Hälsa genom Nakenkultur”. Frisksport och vegetarisk föda hade ivriga förespråkare, man sade nej till alkohol och tobak. Fredsrörelsen och förbrödring mellan folken var viktiga engagemang för många nakenkulturister.

Även idag är dessa begrepp viktiga inslag i naturistföreningarna. Rörelsens mål är att utveckla människans fysiska och psykiska hälsa, det står till och med i SNF:s stadgar.

Demokratiska och humanistiska värderingar, alla människors lika värde, oavsett etnicitet, religion etc. ÄR den gemensamma värdegrunden i en allmän ideell förening.

ALLA som uppträder i enlighet med föreningens anda och stadgar är välkomna som medlemmar och gäster. ALLA ska känna sig välkomna och behandlas lika. Det är ett grundläggande krav i en ideell föreningsrörelse.

1932, när den första svenska naturistföreningen såg dagens ljus, hade naturiströrelsen i Tyskland splittrats. Förutom de demokratiska föreningarna fanns rent nazistiska föreningar för nakenkultur. Där var det inte tal om någon förbrödring i ”nudismens och frisksportens tecken”.

Året efter grep nazisterna makten, Tyskland blev en totalitär och rasistisk diktatur. Det gjordes skillnad på ”Övermänniskor” och ”Undermänniskor”. Judar och romer förföljdes och dödades. Alla föreningar som inte accepterade likriktningen förbjöds. Endast de naturistföreningar som rensade ut ”icke arier” fick fortsätta verksamheten inom ramen för den nazistiska statsapparaten.

I dagens svenska folkhem upplever vi en repris av den politiska utvecklingen i Tyskland på 1930-talet. Det finns åter åsikter och partier som menar att människor har olika värde beroende på utseende, religion, etnicitet. Människor ska buntas ihop i särskilda kategorier och behandlas på olika sätt. Lagar och förordningar, ska inte vara lika för alla. Människor ska särbehandlas och ordnas in i grupper.

Våra naturistföreningar ÄR allmänna ideella föreningar. Demokratiska och humanistiska värderingar, alla människors lika värde, oavsett etnicitet, religion etc. ÄR grundbultar i en allmän ideell förening. Om mathållning, dryckesvanor och idrott må vi ha olika åsikter, men alla människors lika värde, där får vi aldrig dagtinga.

Föreningens anseende är en funktion av hur styrelsen – och medlemmarna – framträder och uppträder. Styrelsens uppgift ÄR att förvalta föreningens ”anda och stadgar”.

I styrelsen skall vi inte ha företrädare som ”privat” – utanför föreningen – framträder med rasistiska åsikter, som driver hatsajter på nätet, som förtalar demokratiska och humanistiska värden.

Vi bör inte acceptera att någon inom föreningen säger sig stå för demokratiska och humanistiska ideal (enligt föreningens stadga) samtidigt som hon eller han i andra sammanhang – utanför föreningen – ger uttryck för helt andra åsikter. En sådan person saknar trovärdighet. En sådan ”naturist” skadar föreningens anseende.
Ljuva 70-tal

Sønner av Norge är en norsk film som hade premiär 2011. Filmen utspelar sig 1979 och handlar om ett far-son förhållande. Fadern är ”hippie” och tar med sig gossen på en motorcykeltripp till Sverige där de besöker en naturistplats.

Nakenscenerna i ”lägret” spelades in i Sverige. Inför inspelningen sökte filmbolaget nakna statister, de skulle se ut som på 1970-talet, alltså med orakad kroppsbehåring.

Här finns ett Youtube-klipp som visar besöket på naturistplatsen.

Förändringar i NaturistSverige 2000-2016

CAMPINGAR & BADPLATSER
CAMPINGAR

2003
Naturistcampingen på Rullsand (öppnad 1978) avvecklas

2005
Djursnäs (öppnad 1981) läggs ner

Naturistcampingen på Killingsand (naturcamping, öppnad 1984) avvecklas

2006
Skeppsmyra öppnas som ersättning för Djursnäs.

2007
Hylteberga B&B öppnas. Anläggningen upphör som naturistplats 2014

2013
Stora Idskär (öppnad 1948) läggs ut till försäljning

2014
Björsbo (öppnad 1995) avvecklas

2016
Björsbo (ny ägare) öppnar som Clothing Optional

BADPLATSER

2004
Truvebadet blir (äntligen) skyltat nakenbad

2006
Ribersborgs nakenbad flyttas till Brygga 10.

Skutberget – skyltarna tas bort.

2009
Väster-Lövsjön öppnas. Badet stängs efter två säsonger.

Borlänge kommun avslår förslag om nakenbad

2010
Herrfallet – NF Mälardalen tar ansvar för nakenbadet.

Karlstads kommun söker samarbete om nytt nakenbad (ersättning för Skutberget) men får inget gensvar.

Årsunda – förslag om nakenbad avvisas

2011
Nakenbadet på Rullsand flyttas undan då ny stugby byggts

2013
Årsunda – nytt förslag om nakenbad (NF Gävleborg) avvisas

2014
NF Knähaken föreslår Höganäs kommun att öppna ett nakenbad

2015
Växjö kommun öppnar Pene.

Operabalett i Paradiset
”Så vacker och blomstrande var mänskligheten innan ”krig och politik förstörde allt ... ”

Jean-Philippe Rameau (1683-1764) var en fransk kompositör inom barockmusiken. Kung Ludvig XV utnämnde Rameau till hovkompositör 1745, och adlade honom 1764.

Rameau var samtida med den fransk-schweiziske filosofen Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) som finns omtalad i Naturismens historia. Rousseau var ju den filosof som ivrade för ”tillbaka till naturen” och dessa ord låter som ljuv musik i våra öron. Rousseau var även verksam inom musiken, det finns belagt att Rameau gjorde sig till ovän med vår musikaliske naturfilosof när han skarpt kritiserade en av Rousseaus kompositioner. Les Indes Galantes är en operabalett av Rameau som hade premiär i Paris 1735.

”Les Indes” i titeln, ordagrant ”de indiska landen” användes på den tiden som ett begrepp för fjärran och exotiska länder i största allmänhet.

I Bordeaux gjordes 2014 en ny uppsättning av Les Indes Galantes. Konstnärligt ansvariga var Laura Scozzi (koreografi) och Christophe Rousset (musik). De har moderniserat handlingen en del. ”En utomordentligt stark och mycket rolig uppsättning” skriver en recensent.

Skådespelet börjar i det ursprungliga Paradiset, en miljö med prunkande tropiska växter där män och kvinnor dansar i oskuld och nakenhet. Och det är den första halvtimmen som gläder varje sann naturist. Så vacker och blomstrande var mänskligheten innan ”krig och politik” förstörde allt ...

Enligt det ursprungliga librettot handlar det om ungdomar från fyra europeiska nationer (Frankrike, Spanien, Italien och Polen) som överger gudinnan Hébés njutningar för att följa krigsgudinnan Bellone. Kärleken nedstiger och sänder iväg sina amoriner till de mest avlägsna platser i "Indes" för att söka och skapa nya kärleksmänniskor. I Bordeaux-föreställningen 2014 har man lagt in ett aktuellt tidsperspektiv och behandlar företeelser i vår tid.

I första akten "Den generösa turken" är vi på en turkisk strand, förorenad av turism som ett avlopp som rinner ut i havet. ”Osman Pascha” är nu en beryktad ledare för ett nätverk av smugglare som skor sig på fattiga emigranter som försöker nå Europa.

Andra akten "Inkafolket i Peru", där hamnar vi på en koka-odling där vi ser hela tillverkningskedjan för att åstadkomma kokain som smugglarna ska leverera över hela världen. ”Huascar” är här inte solens överstepräst utan ledare för kokainkartellen, och här landar soldater med helikopter för att bekämpa smugglarna.

Tredje akten i Persien påminner mycket om dagens Iran där ayatollorna härskar. Vi är ute i sandöknen där oljan flyter i rörledningar, där kameler travar omkring och där män i mörka kostymer och mörka glasögon transporterar blonda flickor som sexslavar.

Fjärde akten med titeln ”I vildmarken” utspelas i ett vilt och vackert landskap, i en naturpark med berg och sjö. Skrupelfria skurkar vill komma över naturområdet och skapa nya förorter med massor av bebyggelse.

Och efter allt detta elände återvänder vi en kort stund till Paradiset med dansande ungdomar. Sedan är det slut på detta skådespel.

På nätet ligger Les Indes ... både på Youtube och Vimeo.

Hela ”baletten” är cirkus 2 timmar och 50 minuter! Det sjungs på franska. Youtube-varianten har dock engelsk undertext.

Baletten på YouTube
Baletten på Vimeo
ÅRSKRÖNIKA 2016

Naturiståret 2016

Hans Lundström I februari avled Hans Lundström. Han var den naturist som mer än någon annan präglat naturismen i Sverige under den senaste tioårsperiod. Hans kunde se tillbaka på en lång verksamhet inom naturismen, 1960-1970 var han verksam i SNF:s styrelse då det första skyltade nakenbadet öppnades. Han var ordförande i NSNV, den då största föreningen. När vi startade Nakenkultur 2004 anmälde sig Hans Lundström genast som medlem. 2006 startade han en naturistförening i Sundsvall, i Mellannorrland, där det aldrig tidigare funnits någon organiserad naturistverksamhet.

Sveriges Naturistförbund

Riksmötet (SNF:s årsmöte) genomfördes på Paradiset i blekingska Kyrkhult. Och dagen innan hade man en så kallad Utvecklingskonferens. Men så mycket utveckling och framtidstro finns det inte att rapportera från något av mötena.

SNF har inget centralt medlemsregister, det är föreningarna själva som ansvarar för att hålla reda på sina medlemmar. Förbundet har dock en registrator som så att säga ska bistå föreningarna, det är en person som arvoderas för detta uppdrag. En medlemsförteckning för de föreningar som önskat detta tillhandahålls av SNF:s register. Registret används av SNF för att skicka ut förbundstidskriften Tillsammans.

Nu har SNF beslutat att slopa denna service och framöver blir det föreningarna själva som ska svara för medlemsregistret inklusive etiketter till Tillsammans. Det innebär att föreningarna måste få datautbildning, detta skall ske först 2017, så införandet av föreningsregistren dröjer.

Naturistcampingarna, ett litet plustecken

Den nedlagda naturistcampingen Björsbo (1995-2015) dök helt oväntat upp på nätet. Stället har bytt namn till Björsbo Forest and Lake Hideaways. Nu har man Clothing Optional-camping.

Vi citerar:
Det är tillåtet med fribad på campingen vilket betyder att du kan välja att bada, basta och sola utan kläder om du vill. På gemensamma ytor som i receptionsområdet, vid grillplatsen mitt på campingen och vid servicebyggnader är klädsel obligatorisk.

Därmed finns åter 12 naturistcampingar i Svea Rike.
Till toppen av sidan